วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นักเรียนชั้น ม.1/4 คาบที่ 3-4(วันที่ 30 พ.ย.55)
 1. ให้นักเรียนสืบค้น เรื่อง ระบบหน่วย SI เขียนลงในสมุด หรือใน Microsoft Office Word
      SI ย่อมาจากอะไร(เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
2. ในระบหน่วย SI ให้บอก ชื่อหน่วยวัด สัญลักษณ์หน่วยวัด ชื่อปริมาณ สัญลักษณ์
3. เทอร์มอมิเตอร์ คืออะไร
4. หน่วยวัดอุณหภูมิมีอะไรบ้าง
5. จงบอกจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของหน่วยวัดอุณหภูมิแต่ละหน่วย
6. จงเขียนสูตรการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
7. อุณหภูมิปกติของร่างกายคนมีค่่าเท่าไร
8.ช่วงอุณภูมิของเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้มีค่าเท่าไร

ให้ส่งทางอีเมล penkhae_k@hotmail.com

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ข้อสอบ Post test
เรื่องระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว
สาระที่ 4              แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1                เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

ว 4.1  ม.1/2
ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว
                ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
พิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2

1. มานัสเดินทางจากโรงพยาบาลถึงโรงเรียนใช้เวลา 5 นาที มานัสเดินทางด้วยความเร็วเท่าใด
ก.    1.67 เมตร/วินาที                                      .    10 เมตร/วินาที
.    100 เมตร/วินาที                                        .    1.17 เมตร/วินาที

2. ถ้าบ้านมานัสอยู่ห่างจากโรงเรียนมาทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 400 เมตรการกระจัดจากบ้านมานัส
     ถึงตลาดเป็นเท่าใด
ก.    1,000 เมตร                                                   .       500 เมตร
.    400 เมตร                                                      .       300 เมตร

3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด
                ก. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่
                ข. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
                ค. เป็นปริมาณสเกลาร์
                ง. ข้อ ก และ ข ถูก

4.   การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
         ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง
         ข. การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

         ค. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
         ง. การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
5.    เมตรต่อวินาที  เป็นหน่วยของปริมาณอะไร ในระบบเอสไอ
        ก.    ความเร่ง
        ข.    ความเร็ว
        ค.    ความถ่วง
        ง.    ความถ่วงจำเพาะ

               พงษ์ภิวัตน์วิ่งรอบสนามรูปวงกลมรัศมี 14 เมตร ได้ครบ 2 รอบพอดี ใช้เวลาทั้งหมด 4 นาที
จงตอบคำถามข้อ 6-8
6.    การกระจัดทั้งหมดที่พงษ์ภิวัตน์เคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด
        ก.    0 เมตร
        ข.    28 เมตร
        ค.    88 เมตร
        ง.    176 เมตร
7.   พงษ์ภิวัตน์วิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใด
        ก.    0 เมตร
        ข.    28 เมตร
        ค.    88 เมตร
        ง.    176 เมตร
8.    พงษ์ภิวัตน์วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
        ก.    0 เมตรต่อวินาที
        ข.    0.36 เมตรต่อวินาที            
        ค.    0.73 เมตรต่อวินาที
        ง.    7.00 เมตรต่อวินาที

9.เมตรต่อวินาที 2 เป็นหน่วยของปริมาณอะไร ในระบบเอสไอ
        ก.    ความเร่ง
        ข.    ความเร็ว
        ค.    ความถ่วง
        ง.    ความถ่วงจำเพาะ

10.  รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกจากจุดAไปยังจุด B เป็นระยะทาง 500 เมตร ในเวลา 50 วินาทีจงหาอัตราเร็วของรถคันนี้
ก.  10  เมตร/วินาที                             ข. 10  เมตร/วินาทีทิศทางจากAไปB
ค.  15  เมตร/วินาที                             ง.  15  เมตร/วินาทีทิศทางจากAไปB
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ข้อสอบ Post test
เรื่องปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
สาระที่ 4              แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
                         ว 4.1  ม.1/1  สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 
1. ข้อความใดกล่าวถึงปริมาณเวกเตอร์ได้ถูกต้อง
                ก.  ออมอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน
                ข.  แดนซื้อผลไม้ชั่งแล้วมีมวลรวม 3   กิโลกรัม
                ค.  น้ำยืนห่างเสาธงไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง  30  เมตร
                ง.  กิ่งใช้ไม้เทนนิสตีลูกเทนนิสด้วยแรงขนาด 120  นิวตัน

 2.   ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
             ก. วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
                            ข. วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
             ค. กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
             ง. รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.

3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
                ก. แรงเป็นปริมาณสเกลาร์ 
                ข. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์
                ค. แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน
                ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง


4. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ก.      มวล
ข.      อัตราเร็ว
ค.      ระยะทาง
                ง.       การกระจัด


พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5-6
ก.    แก้วสูง 170 เซนติเมตร
ข.    จักจั่นผลักรถเข็นด้วยแรง 100 นิวตัน
ค.    อู๋ดื่มนม UHT ปริมาณสุทธิ 250 มิลลิลิตร
ง.    โอวิ่งรอบสนามด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที
จ.    เอกเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

5. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์
             ก.     ข และ ค                                                 
             ข.     ค และ ง 
             ค.  ข และ จ                                                        
             ง.  ข และ ง

6. ข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์
                ก.     ค และ ง   
                ข.     ง และ จ
                ค.     ค และ จ   
                ง.     ง และ จ
7.  ปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว คือ

                ก.   ปริมาณเวกเตอร์                                           
                ข.  ปริมาณสเกลาร์

ค.   ปริมาณหน่วย                                              
                ง.   ปริมาณนิวตัน 
8.  ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง คือ
               ก.   ปริมาณเวกเตอร์                                                     
               ข.  ปริมาณสเกลาร์

               ค.   ปริมาณหน่วย
               ง.  ปริมาณนิวตัน
9. ปริมาณเวกเตอร์มีความหมายตรงตามข้อใด
               ก. เป็นปริมาณที่มีขนาดเท่ากัน
               ข. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

               ค. เป็นปริมาณที่มีทิศทางแน่นอน
               ง. เป็นปริมาณที่มีขนาดใหญ่


 10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผลที่เกิดจากแรง
               ก. ทำให้ผลไม้หล่นจากต้นตกลงสู่พื้นดินได้
               ข. การใช้แรงดึงขณะเล่นชัคเย่อ

               ค. สามารถเปิดขวดน้ำอัดลมได้
               ง. ถูกทุกข้อ
11. แรงเป็นปริมาณที่มีลักษณะตามข้อใด
                . มีแต่ขนาด                                                       
. มีแต่ทิศทาง                    
. มีทั้งขนาดและทิศทาง                  
. ถูกทุกข้อ
12. จากรูป แรงทั้งสองมีทิศทางตรงกันข้ามกัน ข้อใดแสดงค่าของแรงลัพธ์ได้ถูกต้อง
 
                                                   
                                                                                     ก.      แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ และวัตถุไม่เคลื่อนที่
ข.      แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือ
ค.      แรงลัพธ์มีขนาด 20 นิวตัน และวัตถุไม่เคลื่อนที่
ง.       แรงลัพธ์มีขนาด 40 นิวตัน และวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือ 

13. กำหนดให้แรง 2 แรงมีขนาด และทิศทางดังรูป  กระทำกับวัตถุ จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์  14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน
               ก. การใช้พื้นเอียงขนของขึ้นที่สูง
                ข. การใช้รถเข็นในการขนของไปยังที่ต่าง ๆ

                 ค. การทำผิวยางรถยนต์ให้มีร่องเป็นลวดลาย
                ง. การใช้ตลับลูกปืนในระบบล้อและเพลา


 15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
               ก. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ผิวสัมผัส
                ข. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับชนิดของผิวสัมผัส

                ค. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับแรงกดตามแนวดิ่ง
                ง. แรงเสียดทานขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่กดลงพื้น